MENUZOEKEN
Basisschool

Zorg


Het volgen van leerlingen

Op de basisschool van ons Montessori Kindcentrum worden de kinderen nauwkeurig gevolgd. In de onderbouw wordt regelmatig geobserveerd. De observaties worden geregistreerd in het OVM (Ontwikkelings Volg Model).
In de midden – en bovenbouw wordt gebruik gemaakt van de Cito-toetsen, methode gebonden toetsen, maar ook door de school zelf ontwikkelde LVS
(Leerling Voortgangs Schema’s).
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het programma SCOL
(Sociale Competentie ObservatieLijst) om de leerlingen ook op dit gebied goed te kunnen volgen.

Intern begeleider

In elke klas zitten kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat de ontwikkeling anders verloopt. Als een kind op onze school extra zorg nodig heeft, dan zal de groepsleerkracht in de eerste plaats proberen om het kind zelf zo goed mogelijk te ondersteunen. Wanneer dit niet voldoende helpt, dan zal de leerkracht de leerling bespreken met de intern begeleider.

Onze intern begeleider heeft als taak de groepsleerkracht te ondersteunen in het begeleiden van kinderen, die op het gebied van leren en/of sociaal-emotionele ontwikkeling extra zorg nodig hebben. Een aantal keren per jaar voert de intern begeleider leerlingbesprekingen met elke leerkracht. Tijdens deze besprekingen wordt vastgesteld bij welke kinderen sprake is van zorg en welke stappen nodig zijn om de ontwikkeling te bevorderen.
De zorg wordt in de groep gegeven. De leerkracht geeft de leerling extra instructie, past de leerstof aan of stemt zijn/haar opvoedkundige aanpak af.

Zorgadviesteam

Lukt het ons niet om het kind voldoende hulp te bieden, dan kan een beroep worden gedaan op het zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT is een bovenschools multidisciplinair team dat samen met de intern begeleider van de school bekijkt welke onderwijsondersteuning een leerling nodig heeft.

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. De wet Passend Onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014.
Daarmee kregen alle scholen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden en het liefst zoveel mogelijk in het reguliere basisonderwijs te houden. Er zijn echter ook samenwerkingsverbanden gevormd tussen reguliere en speciale scholen, zodat er voor alle kinderen een plek is om onderwijs en ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben. Proloog maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland.
realisatie
web2work